Slasher Movie Reviews Archive

Title Year Genre Format Skullssort icon
Sorority Party Massacre 2014 Slasher DVD
4
Prom Night 1980 Slasher Blu-ray
4
I, Madman 1989 Slasher Blu-ray
4
Shocker 1990 Slasher Blu-ray
4
Cherry Falls 2000 Slasher Blu-ray
4
Texas Chainsaw Massacre 2, The 1986 Slasher Blu-ray
4
Black Christmas 1974 Slasher DVD
5
Friday the 13th 1980 Slasher Blu-ray
5
Halloween 1978 Slasher Blu-ray
5
Maniac (Blu-ray) 1980 Slasher Blu-ray
5
Halloween II 1981 Slasher Blu-ray
5
Friday the 13th - The Complete Collection 1980-2009 Slasher Blu-ray
5
Halloween 35th Anniversary Edition 1978 Slasher DVD
5
Sleepaway Camp - Collector's Edition 1983 Slasher Blu-ray
5
Texas Chainsaw Massacre 40th Anniversary 1974 Slasher Blu-ray
5