Slasher Movie Reviews Archive

Title Yearsort icon Genre Format Skulls
Funhouse, The 1981 Slasher DVD
3
Halloween II 1981 Slasher DVD
3
Madman 1981 Slasher DVD
2
My Bloody Valentine 1981 Slasher DVD
4
Happy Birthday to Me 1981 Slasher DVD
3
Prowler, The 1981 Slasher Blu-ray
3
Bloody Birthday 1981 Slasher DVD
4
Terror Eyes 1981 Slasher DVD
3
Deadly Blessing 1981 Slasher DVD
3
Halloween II 1981 Slasher Blu-ray
5
Deadly Blessing 1981 Slasher Blu-ray
4
Final Exam 1981 Slasher Blu-ray
3
Friday the 13th - The Complete Collection 1980-2009 Slasher Blu-ray
5
Friday the 13th 1980 Slasher Blu-ray
5
Silent Scream 1980 Slasher DVD
3