Slasher Movie Reviews Archive

Title Year Genre Format Skullssort icon
Friday the 13th 2009 Slasher Blu-ray
3
Funhouse, The 1981 Slasher DVD
3
Jason Goes to Hell 1993 Slasher DVD
3
Halloween 2007 Slasher DVD
3
Halloween II 1981 Slasher DVD
3
Hatchet 2006 Slasher DVD
3
I Know What You Did Last... 1997 Slasher Blu-ray
3
Lighthouse 1999 Slasher DVD
3
Midnight Movie 2008 Slasher DVD
3
Happy Birthday to Me 1981 Slasher DVD
3
Slumber Party Massacre, The 1982 Slasher DVD
3
Stagefright 1987 Slasher DVD
3
Tuno Negro 2001 Slasher Theatrical
3
Urban Legend 1998 Slasher Blu-ray
3
Uncle Sam 1997 Slasher DVD
3