Slasher Movie Reviews Archive

Title Yearsort icon Genre Format Skulls
Hatchet 2006 Slasher DVD
3
I'll Always Know What You... 2006 Slasher DVD
2
Silent Bloodnight 2006 Slasher DVD
1
Mr. Halloween 2006 Slasher DVD
0
Hatchet (Blu-ray) 2006 Slasher Blu-ray
4
All the Boys Love Mandy Lane 2006 Slasher Blu-ray
3
Halloween 2007 Slasher DVD
3
Halloween (2007) 2007 Slasher Blu-ray
4
Backwoods Bloodbath 2007 Slasher DVD
2
Midnight Movie 2008 Slasher DVD
3
Prom Night 2008 Slasher Blu-ray
1
Return to Sleepaway Camp 2008 Slasher DVD
4
Taste of Flesh 2008 Slasher DVD
0
Kill Theory 2008 Slasher DVD
4
Twelve 2008 Slasher DVD
3