Slasher Movie Reviews Archive

Title Yearsort icon Genre Format Skulls
Return to Sleepaway Camp 2008 Slasher DVD
4
Taste of Flesh 2008 Slasher DVD
0
Kill Theory 2008 Slasher DVD
4
Twelve 2008 Slasher DVD
3
Red Canyon 2008 Slasher DVD
2
My Bloody Valentine 3-D 2009 Slasher Blu-ray
4
Friday the 13th 2009 Slasher Blu-ray
3
Laid to Rest 2009 Slasher DVD
1
Halloween 2 (2009) 2009 Slasher Theatrical
3
Halloween 2 2009 Slasher Blu-ray
3
Sorority Row 2009 Slasher Blu-ray
4
Harpoon 2009 Slasher DVD
3
Porn Shoot Massacre 2009 Slasher DVD
2
Mother's Day Massacre 2010 Slasher DVD
2
Nightmare on Elm Street, A (2010) 2010 Slasher Theatrical
2