Slasher Movie Reviews Archive

Title Yearsort icon Genre Format Skulls
Friday the 13th Part 3 1982 Slasher Blu-ray
2
Slumber Party Massacre, The 1982 Slasher DVD
3
Dorm that Dripped Blood, The 1982 Slasher Blu-ray
3
Pieces 1982 Slasher DVD
4
Slumber Party Massacre 1982 Slasher Blu-ray
3
Burning, The 1981 Slasher DVD
4
Friday the 13th Part 2 1981 Slasher Blu-ray
4
Funhouse, The 1981 Slasher DVD
3
Halloween II 1981 Slasher DVD
3
Madman 1981 Slasher DVD
2
My Bloody Valentine 1981 Slasher DVD
4
Happy Birthday to Me 1981 Slasher DVD
3
Prowler, The 1981 Slasher Blu-ray
3
Bloody Birthday 1981 Slasher DVD
4
Terror Eyes 1981 Slasher DVD
3