Slasher Movie Reviews Archive

Titlesort icon Year Genre Format Skulls
Slumber Party Massacre 2 1987 Slasher DVD
0
Slumber Party Massacre Collection 1982/1987/1990 Slasher DVD
4
Slumber Party Massacre, The 1982 Slasher DVD
3
Smiley 2012 Slasher DVD
3
Sorority House Massacre 1986 Slasher DVD
0
Sorority Party Massacre 2014 Slasher DVD
4
Sorority Row 2009 Slasher Blu-ray
4
Stagefright 1987 Slasher DVD
3
Taste of Flesh 2008 Slasher DVD
0
Terror Eyes 1981 Slasher DVD
3
Terror Train 1980 Slasher Dual Format BD/DVD
4
Texas Chainsaw 2013 Slasher Blu-ray
3
Texas Chainsaw 3D 2013 Slasher Theatrical
2
Tuno Negro 2001 Slasher Theatrical
3
Twelve 2008 Slasher DVD
3